Instytut Elektrotechniki - Wrocław
Strona główna » O Instytucie » Konferencja "Postępy w Elektrotechnologii"

Konferencja "Postępy w Elektrotechnologii"

Jamrozowa Polana 2015

Ósma Konferencja naukowa Postępy w Elektrotechnologii odbyła się 23-25 września 2015 r. Organizatorami Konferencji byli Oddział Wrocławski Instytutu Elektrotechniki wspólnie z Katedrą Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej przy współpracy z Komitetem Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Oddziałem Wrocławskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskim Komitetem Materiałów Elektrotechnicznych SEP i Polskim Stowarzyszeniem Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Patronat naukowy Konferencji sprawowały: Komitet Elektrotechniki PAN, Polski Komitet Wielkich Sieci Energetycznych CIGRE oraz Wrocławski Okręg Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Sponsorami Konferencji byli: Polska Akademia Nauk, Instytut Elektrotechniki i Politechnika Wrocławska, Okręg Wrocławski SEP sponsorował Konkurs "Na Najlepszą Prezentację Prac Naukowych" dla młodych pracowników naukowych w tym doktorantów.

Do popularnego ośrodka sportów zimowych, w tym przede wszystkim biatlonu, przepięknie położonej Jamrozowej Polany koło Dusznik Zdroju przybyło 62 uczestników Konferencji. W Konferencji brali udział i autorami prezentacji prac naukowych byli przedstawiciele uczelni i instytutów zajmujących się naukami technicznymi oraz przedstawiciele przemysłu. Uczestniczyli między innymi pracownicy Politechnik Poznańskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, Gdańskiej, Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN z Gdańska, Instytutu Energetyki z Warszawy, Instytutu Metali Nieżelaznych z Poznania, Międzynarodowego Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych z Wrocławia, a także przedstawiciele głównego organizatora - Instytutu Elektrotechniki z Warszawy i Wrocławia. Wśród uczestników byli również przedstawiciele przedsiębiorstw miedzy innymi  z Impact Clean Power Technology S.A., ABB Sp. z o.o. i Industry Technologies SA, NTI Sp.z o.o.

Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatorów: prof. Ryszard Kacprzyk z politechniki Wrocławskiej i Wiesław Wilczyński z Instytutu Elektrotechniki, obaj członkowie Komitetu Elektrotechniki PAN - współorganizatora. Otwierający przywitali serdecznie wszystkich przybyłych, a szczególnie wielokrotnych uczestników konferencji: profesor Hannę Mościcką-Grzesiak z Politechniki Poznańskiej, profesora Ryszarda Pawlaka z Politechniki Łódzkiej, Jana Subocza z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, dyrektora Instytutu Energetyki profesora Jacka Wańkowicza i wielu innych. Zaprezentowane zostały dotychczasowe osiągnięcia Konferencji i aktualna tematyka oraz aktualne problemy występujące w obszarze nowych technologii materiałów stosowanych w elektrotechnice oraz metodach ich badań.

Zakres tematyczny przyjętych do prezentacji referatów był bardzo szeroki, dotyczył wielu zagadnień technologii materiałów, metod badań, docelowych aplikacji innowacyjnych materiałów i technologii oraz problemów z tym związanych. Całość dorobku naukowego prezentowanego podczas Konferencji podzielona została na pięć planarnych sesji tematycznych i jedną sesję posterową. Zagadnienia podnoszone w sesjach tematycznych dotyczyły następujących obszarów, od których przyjęto tytuły sesji ustnych: Materiały dielektryczne, Technologie plazmowe, Materiały i technologie specjalne, Materiały nadprzewodzące i magnetyczne, Niekonwencjonalne źródła i magazyny energii.

Ważnym elementem Konferencji był konkurs "Na Najlepszą Prezentację Prac Naukowych" dla młodych pracowników naukowych w tym doktorantów. Specjalnie powołana Komisja Konkursowa analizowała wystąpienia uczestników zarówno w sesjach ustnych jak i plakatowej. Komisja Konkursowa w składzie Profesor Hanna Mościcka-Grzesiak, Profesor Ryszard Kacprzyk, Profesor Jan Subocz, Profesor Andrzej Sikora i Dr Ryszard Kordas - Przewodniczący Komisji, jednocześnie przedstawiciel fundatora nagród Oddziału SEP we Wrocławiu oceniła ogółem 18 prac, z których 6 zostało nagrodzonych, a dwie wyróżnione. Nagrodę I-szego stopnia otrzymał Daniel Gajda z Międzynarodowego Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych. Kolejne nagrody zdobyli: drugą Radosław Szklarek, równorzędne trzy nagrody trzecie Marcin Lewandowski, Mariusz Ozimek i Piotr Przybyłek. Natomiast osobami wyróżnionymi byle: Robert Miotk i Marcin Lebioda.

Zamykając Konferencję, przedstawiciele instytucji organizujących oraz osoby zabierające głos podkreślili wysoką wagę, nowoczesność i innowacyjność zagadnień prezentowanych w referatach. Z zaznaczeniem, że przy dynamicznym rozwoju i dzisiejszych wyzwaniach stojących przed energetyką i elektrotechnologią takie przedsięwzięcia naukowe, jak kończąca się właśnie Konferencja w Jamrozowej Polanie są bezcenne dla analizowania i wytyczania kierunków rozwoju krajowych prac badawczych i technologicznych, aby polska nauka w tej, strategicznej dziedzinie sprostała stawianym jej oczekiwaniom oraz była partnerska na rynku europejskim.

Przedstawiono również konieczność kolejnych odsłon Konferencji "Postępy w Elektrotechnologii" oraz perspektywy innych przedsięwzięć naukowych organizowanych przez uczestników.

PROGRAM VIII KONFERENCJI

Sesja Ustna I, Materiały dielektryczne  prowadzący  Prof. Krzysztof Siodła

1.    R. Kacprzyk, Wewnętrzny efekt fotoelektryczny w materiałach izolacji napowietrznej
2.    K. Walczak, Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier-olej
3.    J. Gielniak, Zawilgocenie izolacji papierowej eksploatowanych izolatorów przepustowych typu OIP
4.    M. Jaroszewski, Badania elektrokonwekcji w biodegradowalnym oleju transformatorowym metodą cieniową
5.    P. Fatyga, Zmiany odpowiedzi dielektrycznej preszpanu syconego olejem mineralnym po wymianie cieczy izolacyjnej na ester syntetyczny
6.    P. Przybyłek, Niepokojące zachowanie mieszaniny oleju mineralnego z estrem syntetycznym w polu elektrycznym
 Sesja Ustna II, Technologie plazmowe  prowadzący Prof. Ryszard Kacprzyk
 1.    A. Sobczyk, Technologia mikroplazmowa otrzymywania mikro- i nano-struktur z fazy gazowej przy ciśnieniu atmosferycznym
2.    J. Ziaja, Właściwości elektryczne cienkich warstw TiPbOx otrzymywanych metodą dwuźródłowego rozpylania magnetronowego
3.    M. Lewandowski, Kompozytowe materiały ekranujące pole EM wytwarzane metodą dwuźródłowego rozpylania magnetronowego
4.    E. Korzeniewska, Ocena obciążalności prądowej warstw cienkich na podłożach tekstylnych
5.    A. Gubański, Sensor promieniowania alfa
6.    A. Kisiel, Jak skutecznie chronić innowacyjne rozwiązania technologiczne?
 Sesja Ustna III, Materiały i technologie specjalne prowadzący Dr Ryszard Kordas
1.    R. Pawlak, Laserowy zapis bezpośredni, metody i zastosowania w elektronice i technice mikrosystemów
2.    M. Gierczak, Projektowanie, wytwarzanie oraz charakteryzacja mikrogeneratorów elektromagnetycznych wykonanych w technologii LTCC
3.    M. Walczak, Transmisyjność optyczna podłoży polimerowych w procesie laserowego wytwarzania elementów przewodzących
4.    J. Rymaszewski, Technologia połączeń do włókien przewodzących z rdzeniem metalicznym
5.    A. Sikora, Analiza wpływu jakości energii elektrycznej na dokładność precyzyjnych pomiarów elektrycznych
6.    P. Papliński, Zastosowanie wyników analizy prądu upływu ogranicznika przepięć do diagnostyki jego stanu technicznego
 Sesja Ustna IV, Materiały nadprzewodzące i magnetyczne     prowadzący Prof. Ryszard Pawlak
 1.    J. Sosnowski, Analiza transportu prądu w wielowarstwowych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
2.    D. Gajda, Krytyczna gęstość prądu w przewodach MgB2
3.    M. Lebioda, Nadprzewodnikowe cewki płaskie przystosowane do chłodzenia metodą kontaktową
4.    W. Lipiec, Zastosowanie energii kinetycznej drgań nanodrutów magnetycznych w celu destrukcji patogenów występujących w cieczach lepkich organizmów żywych
5.    P. Żyłka, Harvesting energii w wysokonapięciowej technice pomiarowej
Sesja Ustna V, Niekonwencjonalne źródła i magazyny energii    prowadzący Dr Bronisław Szubzda
 1.    D. Waszak, Nowy materiał anody akumulatora litowo-jonowego
2.    P. Biczel, Nowoczesne akumulatory do pracy cyklicznej
3.    R. Gutowski, Nowoczesne zasobniki energii z akumulatorami litowo-jonowymi
4.    M. Lula, Normy bezpieczeństwa ogniw litowo-jonowych
5.    P. Kolasiński, Bezpośredni odzysk ciepła odpadowego przy wykorzystaniu materiałów termoelektrycznych – wybrane zagadnienia opisu termodynamicznego
6.    B. Szubzda, Relaksacja zmian właściwości powierzchniowych modyfikowanych plazmą polimerów na separatory do superkondensatorów
 Sesja Plakatowa 
1.    A. Kisiel, Właściwości dielektryczne kompozytów polimerowych z dodatkiem nanocząstek ferrytowych
2.    B. Łowkis, Parametry charakteryzujące stan elektryzacji dielektryku
3.    B. Łowkis, Optymalizacja metody formowania elektretów foliowych
4.    L. Woźny, Emisja akustyczna podczas pękania ceramicznych materiałów nadprzewodnikowych
5.    L. Woźny, Oddziaływanie pomiędzy magnesem trwałym i nadprzewodnikiem ceramicznym z wypełniaczem organicznym
6.    M. Zenker, Wpływ zawilgocenia i temperatury na relaksację dielektryczną układu  nomex-olej
7.    A. Mrozik, Wpływ starzenia termicznego na odpowiedź dielektryczną izolacji RBP
8.    M. Ozimek, Warstwy magnetyczne otrzymywane metodą impulsowego rozpylania magnetronowego
9.    P. Barmuta, Wielopunktowe, zautomatyzowane stanowisko do zgrzewania cienkich blach
10.  M. Tomczyk, Laserowa modyfikacja powierzchni elektrod wolframowych wykorzystywanych do  zgrzewania oporowego
11.  A. Sikora, Wykorzystanie mikroskopii sił atomowych w badaniach wywołanej czynnikami środowiskowymi degradacji materiałów na bazie polietylenu
12.  K. Wieczorek, Badania odporności starzeniowej modelowych izolatorów kompozytowych w komorze mgielnej przy wysokim napięciu stałym
13.  W. Bretuj, Zachowanie się kropli wody na powierzchni gumy silikonowej w polu elektrycznym
14. L. Górecki, Ocena nanokompozytów poliestroimidowych za pomocą analizy termicznej
15. L. Górecki, Badanie wpływu właściwości elektrokinetycznych nanonapełniaczy zastosowanych do wytwarzania nanokompozytów
16.  I. Tazbir, Modyfikowane warstwy katalityczne dla polimerowych ogniw paliwowych z protonowymienną membraną
17.  I. Tazbir, Wpływ natężenia oświetlenia i rodzaju źródła światła na parametry fotowoltaiczne organicznych ogniw słonecznych
18.  J. Chmielowiec, Elektrolizer wysokotemperaturowy SOEC
19.  R. Miotk, Układ zastępczy mikrofalowego 915 MHz generatora plazmy o strukturze współosiowej
20.  H. Brzeziński, Nowatorska metoda oznaczania minimalnej energii zapłonu rozpylonej strugi paliwa
21.  J. Warycha, Właściwości elektryczne warystorów opartych na tlenku cyny
22.  E. Kolasińska, Materiały polimerowe w odzysku ciepła odpadowego
23.  A. Halama, Sposób otrzymywania i zastosowania hybrydowych, organiczno-nieorganicznych związków polianiliny jako pigmentów antykorozyjnych w organicznych powłokach ochronnych
24.  A. Halama, Nietoksyczny pigment aktywny dla antykorozyjnych farb podkładowych
25.  B. Szubzda, Odporność korozyjna modyfikowanych laserowo powierzchni stali kwasoodpornych typu 304, 316 i 321
26.  T. Mączka, Analiza możliwości wykorzystania pianek dielektrycznych w budowie wysokonapięciowych wsporczych izolatorów kompozytowych

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.